Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3981 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
07030202171200238
 • - Về việc: Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể
 • TAR62N THỊ YẾN
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 10:04:02
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 10:04:02
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 10:04:02
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 13:51:51
 • Hồ sơ 07030202171200238 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Tân Thành
2
07030202171200233
 • - Về việc: Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể
 • PHẠM THỊ THẮM
 • - Ngày nộp: 27/12/2017 10:42:45
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2017 10:42:45
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 10:42:45
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 13:51:51
 • Hồ sơ 07030202171200233 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Tân Thành
3
07030204171200770
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VP UBND HUYỆN TÂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 16:45:17
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 16:45:17
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 16:46:55
 • Hồ sơ 07030204171200770 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Tân Thành
4
07030204171200769
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VP UBND HUYỆN TÂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 16:44:45
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 16:44:45
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 16:46:55
 • Hồ sơ 07030204171200769 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Tân Thành
5
07030204171200768
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VP UBND HUYỆN TÂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 16:44:07
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 16:44:07
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 16:46:55
 • Hồ sơ 07030204171200768 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Tân Thành
6
07030204171200767
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VP UBND HUYỆN TÂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 15:09:45
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 15:09:45
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 16:46:55
 • Hồ sơ 07030204171200767 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Tân Thành
7
07030204171200766
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN TÂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 14:36:41
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 14:36:41
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 16:46:55
 • Hồ sơ 07030204171200766 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Tân Thành
8
07030204171200765
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ THANH LOAN
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 14:35:56
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 14:35:56
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 16:46:55
 • Hồ sơ 07030204171200765 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Tân Thành
9
07042241171204466
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Thẩm quyền Sở TNMT)
 • TRẦN KIM LƯƠNG + NGUYỄN THỊ LIÊN
 • - Ngày nộp: 22/12/2017 14:13:03
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2017 14:13:03
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 14:13:03
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 12:47:01
 • Hồ sơ 07042241171204466 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Huyện Tân Thành
10
07042241171204444
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Thẩm quyền Sở TNMT)
 • MAI THỤC ĐOAN
 • - Ngày nộp: 22/12/2017 11:25:35
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2017 11:25:35
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 12:47:01
 • Hồ sơ 07042241171204444 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Huyện Tân Thành
11
07042241171204442
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Thẩm quyền Sở TNMT)
 • PHẠM VĂN MINH
 • - Ngày nộp: 22/12/2017 11:17:43
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2017 11:17:43
 • - Ngày dự kiến trả: 10/01/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 12:47:01
 • Hồ sơ 07042241171204442 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Huyện Tân Thành
12
07042241171204437
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Thẩm quyền Sở TNMT)
 • NGUYỄN NGỌC KẾ THỬA 528/14 DT 7951
 • - Ngày nộp: 22/12/2017 11:00:04
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2017 11:00:04
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 12:47:01
 • Hồ sơ 07042241171204437 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Huyện Tân Thành
13
07042241171204398
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Thẩm quyền Sở TNMT)
 • PHẠM SANG
 • - Ngày nộp: 22/12/2017 08:08:12
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2017 08:08:12
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 08:08:12
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 12:47:01
 • Hồ sơ 07042241171204398 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Huyện Tân Thành
14
07042241171204397
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Thẩm quyền Sở TNMT)
 • NGUYỄN VĂN THÁI
 • - Ngày nộp: 22/12/2017 08:06:50
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2017 08:06:50
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 08:06:50
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 12:47:01
 • Hồ sơ 07042241171204397 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Huyện Tân Thành
15
07042241171204395
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Thẩm quyền Sở TNMT)
 • NGUYỄN THỊ VŨ THƯ
 • - Ngày nộp: 22/12/2017 08:05:19
 • - Ngày tiếp nhận: 22/12/2017 08:05:19
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 08:05:19
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 12:47:01
 • Hồ sơ 07042241171204395 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Huyện Tân Thành