CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4150 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 G21-UB01-1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc
2 G21-UB01-2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc
3 G05-KD03-10 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. BQL Đầu tư tại Việt Nam
4 G05-KD03-11 Chuyển nhượng dự án đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
5 G05-KD03-12 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. BQL Đầu tư tại Việt Nam
6 G05-KD03-13 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài. BQL Đầu tư tại Việt Nam
7 G05-KD03-14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
8 G05-KD03-15 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
9 G05-KD03-20 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL Đầu tư tại Việt Nam
10 G05-KD03-27 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. BQL Đầu tư tại Việt Nam
11 G05-KD03-5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư _BQL Đầu tư tại Việt Nam
12 G05-KD03-6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
13 G05-KD03-7 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
14 G05-KD03-8 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). BQL Đầu tư tại Việt Nam
15 G05-KD03-9 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. BQL Đầu tư tại Việt Nam