CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QH1 Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng
2 PLP1 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Phí, lệ phí