CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 95 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 DA-3 Mức độ 3 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Sở Văn hoá và Thể thao Điện ảnh
2 DA-2 Mức độ 3 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) Sở Văn hoá và Thể thao Điện ảnh
3 DSVH-13 Mức độ 4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
4 DSVH-11 Mức độ 4 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
5 DSVH-1 Mức độ 4 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
6 DSVH-2 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
7 DSVH-3 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
8 DSVH-5 Mức độ 4 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
9 DSVH-4 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
10 DSVH-10 Mức độ 3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
11 DSVH-9 Mức độ 3 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
12 DSVH-6 Mức độ 3 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
13 DSVH-12 Mức độ 3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
14 DSVH-7 Mức độ 3 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
15 DSVH-8 Mức độ 3 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa