Tìm thấy 109 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Đất đai
Mức độ 3
17
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Đất đai
Mức độ 3
18
Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu.
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Đấu thầu
Mức độ 3
19
Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu.
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Đấu thầu
Mức độ 3
20
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu.
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Đấu thầu
Mức độ 3
21
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
22
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 3
23
Thủ tục bầu hòa giải viên
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hòa Giải Cơ Sở
Mức độ 3
24
Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hòa Giải Cơ Sở
Mức độ 3
25
Thủ tục thôi làm hòa giải viên
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hòa Giải Cơ Sở
Mức độ 3
26
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
27
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
28
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
29
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
30
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch