Tìm thấy 109 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
31
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
32
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
33
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
34
Thủ tục đăng ký giám hộ
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
35
Thủ tục đăng ký khai sinh
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
36
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
37
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
38
Thủ tục đăng ký khai tử
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
39
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
40
Thủ tục đăng ký kết hôn
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
41
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
42
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
43
Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Mức độ 3
44
Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
45
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Đăng ký Kinh doanh