Tìm thấy 109 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Môi trường
Mức độ 3
62
Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Môi trường
Mức độ 3
63
Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Người có công
Mức độ 3
64
Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Người có công
Mức độ 3
65
Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Người có công
Mức độ 3
66
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Phổ Biến Giáo Dục & Pháp Luật
Mức độ 3
67
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật ( Cấp Huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Phổ Biến Giáo Dục & Pháp Luật
Mức độ 3
68
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Phổ Biến Giáo Dục & Pháp Luật
Mức độ 3
69
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Phổ Biến Giáo Dục & Pháp Luật
Mức độ 3
70
Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Kiến trúc - Quy hoạch
Mức độ 3
71
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
72
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
73
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
74
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến ( Cấp xã )
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
75
Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở.
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Thể dục thể thao