Tìm thấy 109 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Tôn giáo
Mức độ 3
77
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Tôn giáo
Mức độ 3
78
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Tôn giáo
Mức độ 3
79
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh của HTX
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Mức độ 3
80
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã ( Đối với trường hợp HTX giải thể tự nguyện)
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Mức độ 3
81
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Mức độ 3
82
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Mức độ 3
83
Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký HTX
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Mức độ 3
84
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh HTX
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Mức độ 3
85
Đăng ký thành lập hợp tác xã.
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Mức độ 3
86
Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Tài nguyên nước
Mức độ 3
87
Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Tài nguyên nước
Mức độ 3
88
Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” .
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
89
Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
90
Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” .
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình