Tìm thấy 112 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
106
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Xuất bản, In và Phát hành
Mức độ 3
107
Cấp giấy phép quy hoạch
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Xây dựng
Mức độ 3
108
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Xây dựng
Mức độ 3
109
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Xây dựng
Mức độ 3
110
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Xây dựng
Mức độ 3
111
Cấp giấy phép xây dựng tạm
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Xây dựng
Mức độ 3
112
Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Xây dựng