Tìm thấy 54 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
17
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
18
Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Mức độ 3
19
Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
20
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
21
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
22
Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
23
Thông báo tạm dừng hoạt động hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
24
Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
25
Gửi tháng lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lao động - tiền lương
Mức độ 3
26
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
27
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
28
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
29
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng