Tìm thấy 108 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
62
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
63
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
64
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Môi trường
Mức độ 3
65
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Môi trường
Mức độ 3
66
Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Môi trường
Mức độ 3
67
Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Người có công
Mức độ 3
68
Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Người có công
Mức độ 3
69
Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Người có công
Mức độ 3
70
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phổ Biến Giáo Dục & Pháp Luật
Mức độ 3
71
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật ( Cấp Huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phổ Biến Giáo Dục & Pháp Luật
Mức độ 3
72
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phổ Biến Giáo Dục & Pháp Luật
Mức độ 3
73
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phổ Biến Giáo Dục & Pháp Luật
Mức độ 3
74
Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kiến trúc - Quy hoạch
Mức độ 3
75
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thi đua khen thưởng