Tìm thấy 108 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
77
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
78
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến ( Cấp xã )
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
79
Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thể dục thể thao
Mức độ 3
80
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 3
81
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 3
82
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tôn giáo
Mức độ 3
83
Đăng ký thành lập hợp tác xã.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Mức độ 3
84
Đăng ký thành lập hợp tác xã
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Mức độ 3
85
Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tài nguyên nước
Mức độ 3
86
Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tài nguyên nước
Mức độ 3
87
Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” .
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
88
Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
89
Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” .
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
90
Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình