Tìm thấy 108 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
92
Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
93
Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương .
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
94
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
95
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
96
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
97
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
98
Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
99
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
100
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
101
Đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình
Mức độ 3
102
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Mức độ 3
103
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Mức độ 3
104
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xuất bản, In và Phát hành
Mức độ 3
105
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xuất bản, In và Phát hành