Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. (Thẩm quyền Sở TNMT)

Cơ quan giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Đất đai

Loading...