Tìm thấy 424 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục chi trả tiền bồi thường
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Mức độ 3
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 2
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Mức độ 2
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổithuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện
Mức độ 2
Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 2
Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 2
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 2
Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 2
Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập
Mức độ 2
Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập
Mức độ 2
Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập
Loading...