Tìm thấy 424 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương .
Mức độ 3
Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” .
Mức độ 3
Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” .
Mức độ 3
Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Mức độ 3
Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Mức độ 3
Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
Mức độ 3
Đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp Huyện cấp)
Mức độ 2
Công nhận gia đình văn hóa
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 3
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 3
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 3
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
Mức độ 3
Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Loading...