Tìm thấy 419 thủ tục

Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 3
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 3
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 3
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
Mức độ 3
Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
Cấp giấy phép quy hoạch
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng tạm
Mức độ 2
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD).
Mức độ 2
Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Mức độ 2
Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Loading...