Tìm thấy 424 thủ tục

Mức độ 2
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở (Thủ tục hành chính áp dụng cho Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo)
Mức độ 2
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (Thủ tục hành chính áp dụng cho Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo)
Mức độ 2
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch (Thủ tục hành chính áp dụng cho Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo)
Mức độ 2
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
Mức độ 2
Chứng thực di chúc.
Mức độ 2
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản .
Mức độ 2
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch .
Mức độ 2
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch .
Mức độ 2
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Loading...