Tìm thấy 419 thủ tục

Mức độ 2
Tách thửa hoặc hợp thửa đất
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất (Sở)
Mức độ 2
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Sở)
Mức độ 3
Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu.
Mức độ 3
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu.
Mức độ 3
Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu.
Mức độ 2
Gửi thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
Mức độ 2
Làm rõ hồ sơ mời thầu
Mức độ 2
Phát hành hồ sơ mời thầu
Mức độ 2
Sửa đổi hồ sơ mời thầu
Mức độ 2
Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Mức độ 2
Phê duyệt danh sách ngắn
Mức độ 2
Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu
Loading...