Tìm thấy 424 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
Mức độ 2
Tách thửa hoặc hợp thửa đất
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất (Sở)
Mức độ 2
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Sở)
Mức độ 3
Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu.
Mức độ 3
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu.
Mức độ 3
Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu.
Mức độ 2
Gửi thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
Mức độ 2
Làm rõ hồ sơ mời thầu
Mức độ 2
Phát hành hồ sơ mời thầu
Mức độ 2
Sửa đổi hồ sơ mời thầu
Mức độ 2
Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Mức độ 2
Phê duyệt danh sách ngắn
Loading...