Tìm thấy 688 thủ tục

Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất. (Thẩm quyền Sở TNMT)
Mức độ 2
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Thẩm quyền Sở TNMT)
Mức độ 2
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. (Thẩm quyền Sở TNMT)
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 2
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Mức độ 2
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý.
Mức độ 2
Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở(Thẩm quyền Sở TNMT)
Mức độ 2
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Cấp Huyện)
Mức độ 2
Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Mức độ 2
Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Mức độ 2
Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ
Mức độ 2
Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
Mức độ 2
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất
Mức độ 2
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
Loading...