Tìm thấy 688 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
Mức độ 2
Xóa đăng ký thế chấp
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 2
Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ
Mức độ 2
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Mức độ 2
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Mức độ 2
Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ.
Mức độ 2
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
Mức độ 2
Thủ tục hợp nhất; sáp nhập; chia, tách quỹ
Mức độ 2
Thủ tục đổi tên Quỹ
Mức độ 2
Thủ tục quỹ tự giải thể
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động Hội chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hai về sức khỏe
Loading...