Tìm thấy 688 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiết tham gia hoạt động Hội chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hai về sức khỏe
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 2
Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội
Mức độ 2
Thủ tục thành lập hội
Mức độ 2
Thủ tục phê duyệt Điều lệ hội
Mức độ 2
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Mức độ 2
Thủ tục đổi tên Hội
Mức độ 2
Thủ tục hội tự giải thể
Mức độ 2
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Mức độ 2
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Mức độ 2
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Mức độ 2
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Mức độ 2
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Mức độ 2
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Mức độ 2
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Loading...