Tìm thấy 688 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký thành lập hợp tác xã.
Mức độ 2
Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập
Mức độ 2
Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia
Mức độ 2
Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách.
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác.
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của HTX, danh sách ban quản trị, ban kiểm sóat HTX.
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã.
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã.
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã.
Mức độ 2
Giải thể hợp tác xã.
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng)
Mức độ 2
Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã.
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Hợp tác xã khi di chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh.
Mức độ 2
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã (đối với trường hợp HTX giải thể tự nguyện).
Loading...