Tìm thấy 688 thủ tục

Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Khi mất).
Mức độ 2
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã.
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (bị hư hỏng)
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (khi mất)
Mức độ 2
Đăng ký điều lệ hợp tác xã sữa đổi.
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã.
Mức độ 2
Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất.
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký cho hội đoàn Tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Mức độ 2
Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
Mức độ 2
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng
Loading...