Tìm thấy 688 thủ tục

Mức độ 4
Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
Mức độ 2
Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Mức độ 2
Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Mức độ 2
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ
Mức độ 2
Cấp giấy phép quy hoạch
Mức độ 2
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu
Mức độ 2
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai
Mức độ 2
Thủ tục xử lý đơn thư
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tố cáo
Mức độ 2
Đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công"
Mức độ 2
Đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
Mức độ 2
Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc từ trần trước ngày 01/01/1995.
Loading...