Tìm thấy 422 thủ tục

Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 2
Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện quản lý
Mức độ 2
Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện quản lý
Mức độ 2
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường ( Cấp Huyện )
Mức độ 2
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (Cấp Huyện)
Mức độ 2
Thủ tục trả lại tài sản (Cấp Huyện)
Mức độ 2
Thủ tục chi trả tiền bồi thường (Cấp Huyện)
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (Cấp Huyện)
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 2
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Mức độ 2
Thủ tục trả lại tài sản
Mức độ 2
Thủ tục chi trả tiền bồi thường
Loading...