Mức độ 3  Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

Ký hiệu thủ tục: BTNN1
Lượt xem: 232
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Tư pháp cấp huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bồi Thường Nhà Nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại hoặc qua hệ thống bưu chính.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu, trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường thì thời hạn không quá 15 ngày.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Văn bản xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;
- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
- Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31 tháng 01 năm 2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;
- Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

- Người bị thiệt hại có yêu cầu bằng văn bản về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường;

- Phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

* Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Văn bản đề nghị xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

File mẫu:

Khi người bị thiệt hại không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường