Mức độ 2  Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (Cấp Huyện)

Ký hiệu thủ tục: BTNN3
Lượt xem: 159
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường;
- Đại diện UBND cấp xã nơi cá nhân bị thiệt hại cư trú hoặc nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở, trong trường hợp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường thông qua UBND cấp xã.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bồi Thường Nhà Nước
Cách thức thực hiện Người thực hiện việc chuyển giao thực hiện việc chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Chưa quy định
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009;
- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Người thực hiện việc chuyển giao phải trực tiếp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại. Người bị thiệt hại phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường. Ngày ký nhận của người bị thiệt hại được tính là ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường.

* Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút), trừ ngày lễ.

- Quyết định giải quyết bồi thường;
- Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường.
*Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

File mẫu:

Không