Mức độ 2  Thủ tục trả lại tài sản (Cấp Huyện)

Ký hiệu thủ tục: BTNN4
Lượt xem: 173
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cơ quan đã ra Quyết định hủy bỏ Quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bồi Thường Nhà Nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Biên bản trả lại tài sản.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;
- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu phải được trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.

* Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp Huyện.

- Thông báo về việc trả lại tài sản.
- Biên bản có chữ ký của người nhận lại tài sản, đại diện cơ quan đã ra quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản, công chức được giao thực hiện việc trả lại tài sản và thủ kho nơi bảo quản tài sản.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

File mẫu:

Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu phải được trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.