Mức độ 3  Thủ tục chấp thuận biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện

Ký hiệu thủ tục: DB3
Lượt xem: 24
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Đang thực hiện
Lĩnh vực Đường bộ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Đang thực hiện
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý Đang thực hiện

Đang thực hiện

Đang thực hiện

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi