Mức độ 3  Thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời một phận hè phố không vào mục đích giao thông của hệ thông đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện

Ký hiệu thủ tục: DB7
Lượt xem: 105
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Đang thực hiện
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đường bộ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Đang thực hiện
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý Đang thực hiện

Đang thực hiện

Đang thực hiện

File mẫu:

Không