Mức độ 3  KSDKKK

Ký hiệu thủ tục: CNTT01
Lượt xem: 140
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện sdd
Lĩnh vực Cong nghe thong tin
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết sdds
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý sdd

kldslksdldl;

sdf

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi