Mức độ 3  KSDKKK

Ký hiệu thủ tục: CNTT01
Lượt xem: 184
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện sdd
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cong nghe thong tin
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết sdds
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý sdd

kldslksdldl;

sdf

File mẫu:

Không