Loading...

STT Câu hỏi Câu trả lời Ngày cập nhật
1 Hồ sơ đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá gồm những loại giấy tờ gì? Theo quy định tại Khoản 4, Điều 54 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ thì trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện như sau:1) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá là cơ quan thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận;2) Khi phát hiện cơ sở vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Thủy sản, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã cấp và thô... Xem thêm 07/08/2020
2 Thủ tục hành chính Xác nhận cam kết hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu có phải bắt buộc hay không? Thủ tục hành chính Xác nhận cam kết hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu được thực hiện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân (xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu) 07/08/2020
3 Hồ sơ thực hiện thủ tục Xóa đăng ký tàu cá? Hồ sơ thực hiện thủ tục Xóa đăng ký tàu cá gồm:a) Tờ khai xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 10.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT;b) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do. 07/08/2020
4 Trường hợp nào sẽ phải thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá ? Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá được cấp lại khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Bị mất, hư hỏng;b) Thay đổi thông tin của tổ chức, cá nhân trong giấy chứng nhận 07/08/2020
5 Trình tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá ? Trình tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá:a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Tổng cục Thủy sản hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng thông tin một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax) nếu có;b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Tổng cục Thủy sản kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường m... Xem thêm 07/08/2020
6 Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá ? Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá là: Tổng cục Thủy sản 07/08/2020
7 Tôi được cấp giấy phép CITES xuất khẩu 1000 m3 gỗ, tuy nhiên lần xuất khẩu đầu tiên tôi xuất khẩu được 500 m3, vậy 500 m3 còn lại khi xuất khẩu tôi có phải xin lại giấy phép không? Khoản 5 Điều 22 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP quy định giấy phép, chứng chỉ CITES chỉ được cấp một bản duy nhất và luôn đi kèm lô hàng/mẫu vật CITES. Do vậy, đối với lô hàng động vật, thực vật hoang dã đã được cấp giấy phép CITES nhưng chưa xuất khẩu hết, tổ chức, cá nhân muốn xuất khẩu tiếp phải xin lại giấy phép CITES 07/08/2020
8 Việc chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập cần thực hiện như thế nào? Việc chuyển loại rừng đối với khu rừng do ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập cần thực hiện các bước sau:a) Chủ rừng gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hồ sơ gồm: văn bản đề nghị của chủ rừng, phương án chuyển loại rừng;b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân cấp tỉnh xem xét;c) Trước 15 ngày của kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trì... Xem thêm 07/08/2020
9 Đề nghị cho biết trình tự, thủ tục về khai thác tận dụng gỗ loài thực vật thông thường từ rừng tự nhiên? Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018, trình tự, thủ tục khai thác tận dụng gỗ loài thực vật thông thường từ rừng tự nhiên như sau:1. Hồ sơ khai thác: a) Bản sao quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc bản sao dự án lâm sinh hoặc chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học được phê duyệt;b) Bản chính báo cáo địa danh, diện tích, khối lượng lâm sản dự kiến khai thác theo Mẫu số 07 kèm theo Thông tư này.2. Trình tự thực hiện: Trước khi khai th... Xem thêm 07/08/2020
10 Trình tự, thủ tục khai thác thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất của thực vật thông thường từ rừng tự nhiên được thực hiện như thế nào? Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT, trình tự, thủ tục khai thác thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất của thực vật thông thường từ rừng tự nhiên như sau:1. Hồ sơ khai thác: Bản chính báo cáo địa danh, diện tích, khối lượng lâm sản dự kiến khai thác theo Mẫu số 07 kèm theo Thông tư này. 2. Trình tự thực hiện: Trước khi khai thác, chủ rừng nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan Kiểm lâm sở tại để tổng hợp, giám sát, k... Xem thêm 07/08/2020
11 Đề nghị cho biết trình tự, thủ tục về khai thác tận thu gỗ loài thực vật thông thường từ rừng tự nhiên? Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT, trình tự, thủ tục khai thác tận thu gỗ loài thực vật thông thường từ rừng tự nhiên như sau:1. Hồ sơ khai thác: Bản chính phương án khai thác tận thu gỗ theo Mẫu số 08 kèm theo Thông tư này.2. Trình tự thực hiện: Trước khi khai thác, chủ rừng nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh nơi khai thác đối với chủ rừng là tổ chức hoặc đến cơ quan Kiểm lâm sở tại đối với... Xem thêm 07/08/2020
12 Khi xin giấy phép CITES nhập khẩu, tôi có phải nộp giấy phép CITES bản gốc của nước xuất khẩu cấp không? Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép CITES nhập khẩu không cần nộp bản gốc, chỉ cần nộp bản sao giấy phép CITES của nước xuất khẩu cấp 07/08/2020
13 Keo dán gỗ có phải là sản phẩm hàng hóa nhóm 2 hay không? Keo dán gỗ là sản phẩm hàng hóa chứa hàm lượng Formaldehyde, có nguy cơ gây mất an toàn cho người sản xuất đồ gỗ, được xếp vào danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được quản lý bằng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03-01:2018/BNNPTNT ban hành theo Thông tư số 40/2018/TT-BNNPTNT 07/08/2020
14 Căn cứ pháp lý nào để thực hiện các thủ tục hành chính bố trí, ổn định dân cư trong huyện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;- Điều 5, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định Quy trình bố trí ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ 07/08/2020
15 Căn cứ pháp lý nào để thực hiện các thủ tục hành chính bố trí, ổn định dân cư trong huyện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;- Điều 5, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định Quy trình bố trí ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ 07/08/2020
16 Ai được phép kiểm tra Chứng minh nhân dân? Điều 9 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/01/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân quy định: - Cán bộ, công chức và những người của các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ bảo vệ, giải quyết công việc có liên quan đến công dân được quyền yêu cầu công dân xuất trình Chứng minh nhân dân trước khi giải quyết công việc.- Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và Công an xã trong khi làm nhiệm vụ được quyền kiểm tra, kiểm soát Chứng minh nhân dân của công dân tại nơi công cộng hoặc phạm vi địa bàn quả... Xem thêm 07/08/2020
17 Ai là người có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân? Điều 11 Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân quy định:- Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin về công dân cư trú tại địa phương.- Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an có thẩm quyền cho phép khai thác các thông tin về công dâ... Xem thêm 07/08/2020
18 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở cần những yêu cầu, điều kiện nào? Yêu cầu, điều kiện để Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở: a) Về đối tượng:- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.b) Điều kiện chung:- Trừ các quy định tại khoản 2 và 3 Điều 2 Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của bộ trư... Xem thêm 07/08/2020
19 Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không phải đăng ký, không phải xin phép? Theo Điều 16, Nghị định 201/NĐ-CP quy định về các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không phải đăng ký, không phải xin phép như sau:- Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước quy định tại các Điểm a, c, d và Điểm đ Khoản 1 Điều 44 của Luật tài nguyên nước mà không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 44 của Luật tài nguyên nước.- Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước với quy mô nhỏ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại ... Xem thêm 07/08/2020
20 Có mất phí làm thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông? Không mất phí 07/08/2020